Saturday, September 17, 2011

กิจกรรมเสริมสร้างความรัก...

กว่าจะเป็นที่มาของงานและที่เห็นเป็นรายงานส่งคุณครูดังภาพข้างล่างนี้ เป็นความยากลำบากมากสำหรับลูกคิดจริงๆ เลยค่ะ


No comments: