Sunday, June 01, 2008

Teachers

ที่โรงเรียนลูกคิด ในหนึ่งห้องเรียนของเด็กอนุบาล จะมีคุณครูประจำชั้น 1 คน และคุณครูผู้ช่วยอีก 2 คน ต่อนักเรียนประมาณ 35 คนค่ะ

ลูกคิดขออนุญาตคุณครูทั้งสามท่านของ อ.1/3 นำภาพมาเก็บไว้ในแฟ้มบันทึกของลูกคิดนะคะ .. ขอบคุณค่ะชีวิตการเรียนในระบบของเรา เมื่อเลื่อนชั้นเรียนสูงๆ ขึ้นไป คุณครูประจำชั้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เป็นเรื่องปกติ ดังนั้น กว่าจะเรียนจบ เราจะมีคุณครูหลายคนมาก แต่ในชีวิตจริง คุณครูคนแรก และคุณครูตลอดไปของลูกคิด ก็คือ แม่

พ่อบอกว่า แม้คุณครูจะเก่งและดีเพียงใด แต่การเรียนรู้จะประสบความสำเร็จได้ อยู่ที่ตัวผู้เรียนมากที่สุด

No comments: